ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B.Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 7/2018

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych

 

MIEJSCE PRACY:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

 

WYMIAR ETATU:pełny

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształceniewyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym – min. 4 lata,
 4. umiejętność obsługi komputera w tym; edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
 5. znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznych w szczególności:
 • Prawo budowlane,
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub mostowej,
 2. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej,
 3. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 4. doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i monitorowaniu dotacji unijnych,
 5. doświadczenie w prowadzeniu , rozliczaniu lub projektowaniu robót budowlanych również w zakresie prowadzenia inwestycji według warunków kontraktowych FIDIC,
 6. znajomość programu AutoCad.

 

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,
 2. udział w realizacji projektów inwestycyjnych w tym monitorowanie i nadzorowanie przydzielonych inwestycji, wykonywanie w tym zakresie wszelkich czynności będących zadaniami Wydziału wynikających z przepisów krajowych oraz FIDIC,
 3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji przydzielonych inwestycji ,
 4. współpraca z Wykonawcami inwestycji,
 5. współpraca z Partnerami projektu w sprawach uzgodnień technicznych,
 6. pełnienie funkcji Kierownika Projektu na przydzielonym zadaniu.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDWRzeszów - wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści: ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) oraz ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa”
  (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

6.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WAŻNE !

List motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016.902 z późn. zm.)”.

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.
w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz. 15.00.Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.: Dz.U.2018 r. poz. 108 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902
  z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-19 16:05:20

Data modyfikacji: 2018-02-19 16:05:20

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-19 16:05:20
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-19 16:07:44
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-02-22 11:11:16
Podgląd