ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Specjalista – Wydział Dokumentacji


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACYSpecjalista – Wydział Dokumentacji

MIEJSCE PRACYPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo o specjalności mostowej lub drogowej
 2. prawo jazdy kat. B
 3. udokumentowany 4 letni staż pracy przy przygotowaniu lub realizacji inwestycji drogowych
 4. umiejętność obsługi komputera w tym; edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny
 5. znajomość programu AutoCad
 6. znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznych, w szczególności:

- Prawo budowlane

- ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 1. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych i innych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi
 2. uczestnictwo w pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI)
 3. udział w Radach Technicznych, Radach Projektu i innych spotkaniach
 4. przygotowywanie wycen inwestorskich dla zleconych przez PZDW prac projektowych
 5. stała współpraca z wykonawcami opracowywanych dokumentacji
 6. przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących zlecania opracowania dokumentacji projektowych, koncepcji, Programów Funkcjonalno Użytkowych itp.
 7. bieżąca obsługa Wydziału.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów - wyjazdy służbowe
 4. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru)
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 6. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.)
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WAŻNE !

List motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016.902 z późn. zm.).

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.
w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

 

UWAGI

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej pzdw.pl/bip
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.: Dz.U.2018 r. poz. 108 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-28 20:18:32

Data modyfikacji: 2018-02-28 20:18:32

Wersja: 14 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-28 20:18:33
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-03-01 07:46:26
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-03-01 07:47:02
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-03-01 07:48:08
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-03-01 07:50:14
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:30:08
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:34:04
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:36:07
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:44:36
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:45:55
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 14:48:35
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-06 15:02:48
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-03-23 15:25:18
Podgląd