ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Starszy specjalista - Wydział Dokumentacji


 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 16/2018

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Starszy Specjalista – Wydział Dokumentacji

 

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

 

WYMIAR ETATU: 1

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne budownictwo o specjalności drogowej lub mostowej.
 2. Doświadczenie zawodowe - 5 letni staż pracy w zakresie przygotowywania lub realizacji inwestycji drogowych.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, znajomość programu AutoCAD.
 4. Znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznych, w szczególności ustawy Prawo budowlane, i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 1. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 3. Prawo jazdy kat. „B”.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych i innych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami szczegółowymi.
 2. Uczestnictwo w pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).
 3. Udział w Radach Technicznych, Radach Projektu i innych spotkaniach, przygotowywanie wycen inwestorskich dla zleconych przez PZDW prac projektowych.
 4. Stała współpraca z wykonawcami opracowywanych dokumentacji.
 5. Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących zlecania opracowania dokumentacji projektowych, koncepcji, Programów Funkcjonalno Użytkowych itp.
 6. Projektowanie elementów dróg i obiektów inżynierskich.
 7. Bieżąca obsługa Wydziału.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów - wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podawanie przez kandydata innych danych, nie wymaganych przez rekrutującego, jest dobrowolne, a zgłaszający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji poprzez dobrowolne ich zamieszczenie w przesłanych do rekrutującego dokumentach.

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-12 14:54:22

Data modyfikacji: 2018-07-12 14:54:22

Wersja: 9 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 14:54:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 14:55:20
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 14:56:36
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 14:57:48
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 15:00:12
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 15:01:20
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 15:14:37
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-07-12 15:15:03
Podgląd