ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Specjalista - Wydział Dróg


 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 1/2019

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Specjalista – Wydział Dróg

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: 1

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie: średnie techniczne o kierunku drogownictwo lub wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej,
 2. udokumentowany staż pracy zgodnie z wyksztalceniem średnim min. 5 lat,
 3. udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym min. 4 lata,
 4. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
 5. prawo jazdy kat. „B”,
 6. znajomości obsługi komputera w tym edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,
 7. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
 8. znajomości ustawy Prawo Budowlane ,
 9. znajomość Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 10. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 11. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

2) doświadczenie w procesie realizacji inwestycji drogowych,

3) doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi,

4) obsługa programu AutoCad.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. przygotowywanie postepowań przetargowych w zakresie działalności Wydziału Dróg,
 2. przygotowywanie materiałów przetargowych do wykonania analiz porealizacyjnych ( monitoring zwierząt, ochrona przed hałasem),
 3. przygotowywanie wniosków do zgłoszenia robót i pozwoleń na budowę,
 4. sprawdzanie dokumentacji technicznych i udział w posiedzeniach ZOPI i KOPT,
 5. prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem pasa drogowego,
 6. udział w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych,
 7. przygotowywanie umów użyczenia dla robót prowadzonych w pasie drogowym,
 8. pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg ,
 9. załatwianie skarg, wniosków i postulatów dotyczących utrzymania dróg wojewódzkich,
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów - wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podawanie przez kandydata innych danych, nie wymaganych przez rekrutującego, jest dobrowolne, a zgłaszający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji poprzez dobrowolne ich zamieszczenie w przesłanych do rekrutującego dokumentach.

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 21.01.2019 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-09 13:17:25

Data modyfikacji: 2019-01-09 13:17:25

Wersja: 1