ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Dokumentacji


Wersja: 1

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2018-04-26 14:25:34


Starszy referent – Wydział Dokumentacji


 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B.Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 10/2018

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:Starszy referent – Wydział Dokumentacji

 

MIEJSCE PRACY:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

 

WYMIAR ETATU:pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształceniewyższe techniczne o kierunku budownictwo,
 2. umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, znajomość programu AutoCAD,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznychw szczególności:
 • ustawy Prawo budowlane,
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1) praca w administracji publicznej.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 1. sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych i innych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami szczegółowymi,
 2. uczestnictwo w pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI),
 3. udział w Radach Technicznych, Radach Projektu i innych spotkaniach, przygotowywanie wycen inwestorskich dla zleconych przez PZDW prac projektowych,
 4. stała współpraca z wykonawcami opracowywanych dokumentacji,
 5. przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących zlecania opracowania dokumentacji projektowych, koncepcji, Programów Funkcjonalno Użytkowych itp.,
 6. bieżąca obsługa Wydziału.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów- wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  o następującej treści: ”Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa” (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

6.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WAŻNE !

List motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016.902 z późn. zm.)”.

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.
w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 15.00.Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.: Dz.U.2018 r. poz. 108 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902
  z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.