ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Historia zmian: Audytor wewnętrzny


Wersja: 3

Zmodyfikował: admin admin

Data modyfikacji: 2018-06-13 08:25:17


Audytor wewnętrzny


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B.Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 15/2018

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:Audytor wewnętrzny

 

MIEJSCE PRACY:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

 

WYMIAR ETATU:½ etatu

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Osoba nie karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiadanie wyższego wykształcenia,
 5. Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 1. Znajomości problematyki finansów publicznych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o pracownikach samorządowych, Prawa zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu programów biurowych,
 3. Prawo jazdy kat. „B”.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 1. Prowadzenie czynności audytowych i doradczych w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.
 2. Sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonywania planu audytu.
 3. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań.
 4. Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 5. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w badanych obszarach oraz proponowanie jej usprawnień.
 6. Sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego przy wykorzystaniu analizy ryzyka w celu wyboru zadań audytowych do realizacji w identyfikowanych obszarach działania Zarządu.
 7. Realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca na ½ etatu,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów - wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  o następującej treści: ”Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa” (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

6.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WAŻNE !

List motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016.902
z późn. zm.)”.

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.
w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 15.00.Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.: Dz.U.2018 r. poz. 108 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902
  z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.