STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 0+000 – 25+600

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 0+000 – 25+600

GALERIA ZDJĘĆ

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19 a, 35-105 Rzeszów

Wykonawca:
Lider: STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7

Partner:
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
37-600 Lubaczów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31

Partner:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
38-500 Sanok, al. Wojska Polskiego 74

Partner:
Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Sielecka 2

Inżynier Kontraktu:
Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”
ul Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów

Cele ogólne projektu:

Celem inwestycji było usprawnienie warunków ruchu i poprawa jego bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko.
Cel ten został osiągnięty poprzez wykonanie poszerzenia nawierzchni, wzmocnienie i niezbędny remont istniejącej jezdni, remont chodników, zjazdów, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich i systemu odwodnienia.

Parametry geometryczne wykonanej przebudowy drogi zastosowano dla następujących parametrów technicznych:

 • klasa drogi: G,
 • długość całkowita: 25,600 km
 • zdolność do przeniesienia ruchu: KR 3
 • prędkość projektowa: 50 km/h,
 • obciążenie: 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni: 6,00 m,
 • pobocza bitumiczne pełno nośne o szerokości: 2 x 0,50 m,
 • pobocza utwardzone o szerokości: 2 x 0,50 m,
 • obciążenie obiektów mostowych: klasa C wg PN 85/S-10030.

 

ROBOTY DROGOWE

Przebieg drogi nie uległ zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
Niweleta drogi zasadniczo przebiega równolegle do poprzedniej niwelety. Wykonana została jako połączenia odcinków prostych, bez zastosowania łuków pionowych z wyniesieniem ponad rzędne istniejące średnio 0,11 m.
Wykonanie robót ziemnych związane było jedynie z poszerzeniami jezdni, renowacją systemu odwodnienia, przebudową przepustów i zatok autobusowych.
Odwodnienie drogi zrealizowane zostało poprzez systemem rowów otwartych. Wykonano odmulenie rowów oraz lokalne umocnienia dna rowów i skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi.
Pod koroną drogi znajduje się 62 przepusty. Wykonano oczyszczenie części przelotowych, wydłużenie większości z nich, przebudowę zniszczonych ścianek czołowych.
Przepusty pod zjazdami wymieniono w całości.
Na całej długości przebudowywanej drogi ustawiono nowe oraz wymieniono istniejące bariery na bariery energochłonne SP-09 oraz bariery linowe .
Oznakowanie poziome i pionowe zostało wyłączone z Kontraktu i wykonano je na podstawie odrębnej umowy.

ROBOTY MOSTOWE

Na długości przebudowanej drogi wojewódzkiej znajduje się osiem obiektów mostowych

W ranach Kontraktu przebudowano pięć w km :

 • * Remont mostu na rzece Roztoka w km 6+487,91
 • * Remont mostu na rzece Roztoka w km 6+701,79
 • * Remont mostu na rzece Wiar w km 9+004,90
 • * Remont mostu na rzece Wiar w km 12+959,39
 • * Remont mostu na rzece Wiar w km 14+388,86

Zakres robót remontowych był podobny na wszystkich obiektach i polegał ogólnie na remoncie płyty pomostu przez wykonanie nadbetonu wzmacniającego konstrukcję przęsła, wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej i zastosowaniu typowych rozwiązań wyposażenia mostów w postaci nawierzchni bitumicznych i żywicznych, desek gzymsowych oraz barieroporęczy.

Zasadnicze wymiary podłużne i nośności mostów po remoncie nie ulegną zmianom.

Ze względu na brak uzgodnień z zarządcą rzeki w części dotyczącej umocnienia koryta w obrębie remontowanych obiektów oraz brak pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowaną korektę koryta i umocnienia w obrębie mostów nie wykonano robót regulacyjnych objętych Kontraktem.– 6 054 mb

W ramach Kontraktu wykonano:

 • Roboty ziemne, wykopy – 17 691 m3
 • Roboty ziemne, nasypy – 11 729 m3
 • Poszerzenia konstrukcji nawierzchni – 63 941 m2
 • Warstwa wyrównawcza z BA 0/20 – 13 526 ton
 • Warstwa wiążąca z BA 0/20 gr. 6 cm - 184 450 m2
 • Warstwa ścieralna z BA 0/16 gr. 5 cm – 182 051 m2
 • Budowa nowych zatok – 24 szt.
 • Przepusty pod zjazdami - 1480 mb
 • Pobocza utwardzone powierzchniowo utrwalone - 23 634 m2
 • Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych i publicznych – 13 936 m2
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi - 15 668 mb
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi - 4 608 m2
 • Bariery SP- 09 – 3 630 mb
 • Bariery linowe – 6 054 mb

Całkowita wartość robót budowlanych:

33 545 783,31 PLN netto
40 925 855,64 PLN brutto .

Kontrakt jest w całości finansowany z budżetu województwa podkarpackiego.

Terminy realizacji kontraktu:

Rozpoczęcie robót: 09.2008 r.
Zakończenie robót: 10.2010 r.

Mapka

 

Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Termin zawarcia umowy na wykonawstwo: 05.09.2008r.

Termin zakończenia robót: 30.10.2010r.

Efekt realizacji projektu: Efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu technicznego odcinków drogi wojewódzkiej nr 890 co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszych. Nastąpi poprawa warunków ekologicznych w otoczeniu istniejącej drogi. Nastąpi również zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów Bieszczad – Euro 2012.

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28