Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 43

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-20 08:03:50


Opublikowano: 2018-09-10

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257 "Extension / rebuilding of the regional road No 885 Przemysl - Hermanowice - State Border in km 3+642 - 10+257" - LIP885 - LIP/0001

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0001/17-00 z dnia 08.10.2018

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 Euro

Całkowita długość modernizowanej drogi: 6,6 km

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zakres rzeczowy projektu

Wykonawca we wrześniu br. zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: kontynuacja wykonania zjazdów w km 0+700 – 4+800, wykonanie rowu drogowego w km 0+640 – 1+100 SP i SL, 5+000 – 5+100 SL, 5+000 – 5+400 SP, 5+550 – 5+800 SL, rozbiórka istniejącej drogi w km 5+900– 6+000, wykonanie nasypu w km 5+900 – 6+615 – ciąg główny, wykonanie stabilizacji na miejscu w km 5+900 – 6+615 – ciąg główny, ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa, podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na poszerzeniach i w miejscu korekt niwelety, warstwy wyrównawczej z AC16W na istniejącej jezdni, wykonanie podbudowy bitumicznej z AC22P oraz warstwy wiążącej z AC16W w km:0+045 – 0+130 SL i SP, 0+500 – 1+100 SL i SP, 3+300 – 3+650 SL i SP (warstwy wiążącej do km 3+900 SL i SP),4+980 – 5+800 SL i SP. Ponadto Wykonawca kontynuował roboty brukarskie w Hermanowicach, wykonał mur oporowy w Hermanowicach i Nehrybce. KOntyuowane były również prace przy obiekcie mostowym M1 (zakończenie zasypki przyczółka, wykonanie płyty przejściowej przy podporze nr 1, wykonanie konstrukcji na dojazdach, wykonanie kap chodnikowych, kontynuacja robót wykończeniowych,) oraz przy obiekcie mostowym M2 (wykonanie chodników przy moście, montaż barier ochronnych, wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia stożków po lewej stronie, wykonanie konstrukcji na dojazdach, kontynuacja robót wykończeniowych, wykonanie warstwy podbudowy i wiążącej). Wykonawca we wrześniu prowadził także prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zakończył badania archeologiczne w km 6+370 – 6+615.

W raportowanym miesiący warunki atmosferyczne w większości sprzyjały prowadzeniu robót za wyjątkiem krótkiego okresu gdy występowały intensywne opady deszczu (wówczas prace zostały przerwane). Wykonawca w następnym miesiącu planuje kontynuować rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej oraz rozpocząć prace przy przebudowie przepustu P7.

W lipcu br. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: kontynuowanie rozbiórki istniejącej drogi w km 6+100 – 6+480, wykonanie rowu drogowego w km 1+100 – 2+900 SL, 2+450 – 2+920 SP, 3+650 - 4+150 SP, 3+650 – 3+950 SL, kontynuowanie wykonywania poszerzenia w km 3+330 – 3+540 SP i SL, przystąpienie do wykonania konstrukcji zatok autobusowych w km: 3+450 SP i 3+390 SL, kontynuowanie robót brukarskich w Nehrybce i Hermanowice.

Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej: rozpoczęcie prac przy przepuście P10 etap II, przy obiekcie mostowym M2 (wykonanie izolacji przyczółków, kontynuowanie wykonania zasypek przyczółków, kontynuowanie zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, wykonanie izolacji płyty, przystąpienie do wykonywania robót wykończeniowych,) a także prace przy obiekcie mostowym M1 (zakończenie wykonywania przyczółków, wykonanie izolacji przyczółków, częściowe wykonanie zasypek przyczółków, wykonanie umocnienia rzeki, montaż belek ustroju nośnego, przystąpienie do zbrojenia ustroju nośnego).

Ponadto Wykonawca zakończył interwencyjne badania archeologiczne w km 6+060 – 6+480 SP i 6+020 – 6+480 SL oraz przystąpił do odkrywania obiektów archeologicznych w km 6+060 – 6+480 – pod istniejącym korpusem drogi a także rozpoczął zgodnie z decyzją Konserwatora zabytków oczyszczenie istniejącego przepustu P8 w celu inwentaryzacji.

W raportowanym miesiącu warunki pogodowe w znacznym stopniu utrudniały prowadzeniu robót z uwagi na częste występowanie opadów deszczu (podczas intensywnych opadów deszczu prace zostały przerwane).W okresie sprawozdawczym w wyniku opadów deszczu badania archeologiczne były prowadzone z przerwami – wykonano około 75% założonego planu.

Wykonawca w następnym miesiącu planuje kontynuować rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej oraz zakończyć interwencyjne badania archeologiczne na ciągu głównym.

W czerwcu br. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: ułożenie warstwy wyrównawczej, podbudowy oraz warstwy wiążącej w km -0+130 – 0+500 SL i SP, km 2+450 – 3+300 SL i SP oraz km 3+650 – 4+800 SL i SP, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy mrozoochronnej w km 5+470 – 5+670 i 4+585 – 4+780, rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni w km 4+585 – 4+780 SP i SL, kontynuacja robót brukarskich w Nehrybce, rozpoczęcie robót brukarskich w Hermanowicach, wykonanie rowu drogowego w km 1+100 – 2+450 SP i 0+130 – 0+580 SP, wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej zatoki autobusowej w km 0+580 SP, kontynuowanie odhumusowania w km 6+615 (projektowanej pętli autobusowej i drogi gminnej SP).

Wykonawca prowadził również prace w zakresie branży mostowej: przy przepustach P1, P3,P 4, P6, przy obiekcie mostowym M2 (wykonanie przyczółka nr 2,wykonanie izolacji przyczółków, częściowe wykonanie zasypki przyczółków, wykonanie umocnienia rzeki, montaż belek ustroju nośnego, wykonanie szalunków oraz zbrojenie ustroju nośnego), a także prace przy obiekcie mostowym M1 (skuwanie głowic pali ,wykonanie próbnego obciążenia pali, wykonanie ław fundamentowych, wykonywanie przyczółków. Ponadto prowadzone były prace branży sanitarnej (przy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu gazociągu wysokiego ciśnienia) oraz kontynuowane interwencyjne badania archeologiczne.

W raportowanym miesiącu warunki pogodowe w znacznym stopniu utrudniały prowadzeniu robót z uwagi na częste występowanie opadów deszczu (podczas intensywnych opadów deszczu prace zostały przerwane). W dniu 21.06.2020 w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do zalania części budowy w wyniku czego doszło do podmycia poszerzenia jezdni 3+681-3+847, zamulenia istniejących przepustów a w konsekwencji do zalania posesji po stronie lewej za mostem M2. Niezbędnym była interwencja służb ratowniczych na terenie budowy. Wykonawca w następnym miesiącu planuje kontynuować rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej oraz przy interwencyjnych badaniach archeologicznych.

W maju br. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: ułożenie warstwy wyrównawczej, podbudowy oraz warstwy wiążącej w km 1+100 – 2+450, wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej w km: 2+880 (strona lewa), 2+960 (strona prawa), 0+510 , 0+580 SP, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni w km 5+470 - 5+670 SL i SP, 5+900 – 6+615 SL i SP 4+585-4+780 SP oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74, rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni w km 5+470 – 5+670 oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74 SP oraz prace brukarskie w km 0+130 – 0+480 SL).

Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej: przy przepustach P1, P3, P6, przy obiekcie mostowym M2 (próbne obciążenie pali fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych, deskowanie zbrojenie oraz betonowanie przyczółka). Rozpoczęto prace przy obiekcie mostowym M1 (wykonanie ścianki szczelnej, rozbiórka istniejącego obiektu, wykonanie pali fundamentowych CFA, wykonanie warstwy chudego betonu ławy fundamentowej oraz rozpoczęcie skuwania głowic pali CFA).

Ponadto Wykonawca zakończył prace przy przebudowie sieci teletechnicznej oraz prowadził prace branży sanitarnej (przy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu gazociągu). Zgodnie z planem rozpoczęły się także interwencyjne badania archeologiczne.

W miesiącu maju warunki pogodowe w większości sprzyjały w prowadzeniu robót za wyjątkiem okresu, gdy występowały intensywne opady deszczu (3 dni) wówczas prace zostały przerwane.

W  kwietniu br. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: odhumusowanie  w km 4+500 – 6+000 SP oraz 6+500 – 6+616 SP, poszerzenie jezdni w km 0+700 – 3+330 SP, 2+925 – 3+360 SL, 3+640 – 4+585 SP, 4+780 – 5+150 SP, 5+300 – 5+470 SP 5+670 – 5+900 SP oraz frezowanie istniejącej nawierzchni w km 0+240 – 0+430 SP i SL oraz 4+585 – 4+780 SL w celu korekty niwelety jezdni. Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej przy przepustach P1, P2, P3, P6 oraz przy obiekcie mostowym  przez p. Malinowski w m. Hermanowice. W ramach prac w miejscu nowoprojektowanego mostu w m. Hermanowice wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu, ściankę szczelną tymczasową przy obiekcie mostowym, wykop pod ławę fundamentową, pale fundamentowe CFA obiektu mostowego oraz warstwę chudego betonu ławy fundamentowej. Ponadto trwały prace branży sanitarnej przy kanalizacji deszczowej,  przy zabezpieczeniu gazociągu oraz przy przebudowie sieci teletechnicznej.

Prowadzeniu prac w miesiącu kwietniu sprzyjały panujące warunki atmosferyczne. Temperatura wahała się od -1 do 21  ̊C i jedynie przez 2 dni występowały opady atmosferyczne.

W maju Wykonawca planuje kontynuować rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej oraz teletechnicznej. Ponadto planuje rozpoczęcie prac przy moście przez p. Jawor w m. Nehrybka oraz przystąpić do interwencyjnych badań archeologicznych.

- poprawa parametrów technicznych drogi - spełniających wymagania klasy Z / G

- wyburzenie i zbudowanie dwóch mostów, dostosowując je do obciążenia klasa A

- burzenie i budowa przepustów

- budowa / przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, odcinki dróg / ulic

- budowa dodatkowej jezdni - serwisowej

- budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- budowę odcinka pięciopasmowego o długości 0,5 km dla przejścia granicznego

- przedłużenie 155 m drogi lokalnej - budowa pętli autobusowej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego