Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-08-02

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Mostostal Warszawa S.A. (Lider)

                       Mostostal Kielce S.A. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 106 534 220,82 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 90 520 032,93 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17 stycznia 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2019 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Ponad 6- kilometrowa jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) trasa klasy G zostanie poprowadzona nowym śladem po południowej stronie Strzyżowa, aż do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce. Obwodnica będzie przecinała m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową. Taki przebieg pozwali przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Strzyżowa oraz usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Babica – Twierdza.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka drogi klasy G o długości 5,98 km i nośności 115 kN/oś

- rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Żarnowa do początku budowanej obwodnicy oraz od końca obwodnicy do miejscowości Dobrzechów wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym – łączna długość odcinka ok. 0,28 km

- budowa i rozbudowa odcinków dowiązania do dróg innych kategorii i istniejącego przebiegu DW988 zastępowanego obwodnicą

- budowa 6 mostów i 3 wiaduktów w ciągu obwodnicy

- budowa 2 wiaduktów w ciągu dróg gminnych nad obwodnicą

- budowa 3 obiektów pod obwodnicą służących do przeprowadzenia dróg gminnych wewnętrznych oraz przejścia dla pieszych zespolonego z ciekiem wodnym

- budowa przepustów

- budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi, w formie skrzyżowań typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych

- budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych zapewniających dostęp do dróg publicznych

- budowa/przebudowa chodników

- budowa zatoki autobusowej

- budowa układu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa oświetlenia drogi

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Poprawa dostępności obejmuje poprawę połączenia drogowego z województwem małopolskim, a realizacja projektu doprowadzi do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Strzyżowa. W konsekwencji, efektem projektu będzie poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-08 01:07:58

Data modyfikacji: 2018-06-19 13:04:15

Wersja: 8 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-05-08 01:07:58
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-05-08 01:18:06
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-05-08 01:18:48
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-05-08 01:19:07
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-05-08 01:19:25
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-06 13:51:49
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-11 11:26:49
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo