Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2021-12-06

Tytuł projektu: Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 51 562 616,38 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 23 503 079,89 zł
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 6.12.2021 r.
Okres realizacji: 2021-2023

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 154+600 do km 161+226.28 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. W ramach zadania zostanie rozbudowany/przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej od miejscowości Urzejowice do miasta Kańczuga (ponad 6 km). Odcinek zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na terenie gmin Przeworsk, Gać i Kańczuga.

Zakres rzeczowy projektu

Parametry:
klasa drogi:
• dla odcinków rozbudowywanych: G,
• dla odcinka przebudowywanego: Z,
• nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
• kategoria ruchu: KR3,
• przekrój drogi: jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, uliczny, półuliczny
• szerokość jezdni: 7,0m (2x3,5m),

Zakres inwestycji obejmuje:
• usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek ist. nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,
• rozbiórkę dwóch budynków – gospodarczego i handlowego, kolidujących z projektowaną inwestycją,
• przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującej z inwestycją,
• budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego,
• budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych dotyczących korpusu drogi,
• wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,
• wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego,
• przebudowę istniejących obiektów inżynierskich – mostów i przepustów,
• wykonanie konstrukcji nawierzchni dla rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835,
• budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
• budowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi,
• budowę zatok autobusowych,
• budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe do odcinków dróg objętych opracowaniem,
• budowę i przebudowę rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,
• wykonanie wymaganych przez konserwatora zabytków nasadzeń drzew,
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej i transportowej do dróg szybkiego ruchu w regionie oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 835. Realizacja zadania usprawni połączenia między sąsiednimi powiatami – rzeszowskim i biłgorajskim, a co za tym idzie z sąsiednim województwem lubelskim, przyczyni się do ograniczenia natężenie ruchu w m. Przeworsk. Ponadto poprzez budowę chodnika wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Szczegółowe cele realizacji projektu:
• usprawnienie komunikacji poprzez wymianę nawierzchni jezdni,
• usprawnienea komunikacji poprzez przebudowę zjazdów,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez budowę chodnika, wymianę nawierzchni jezdni,
• usprawnienie odprowadzenia wód opadowych z elementów infrastruktury drogowej oraz z terenu przyległego,
• zmniejszenie emisji hałasu i spalin,
• rozwoj gospodarczego terenów przyległych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-11-03 13:34:52

Data modyfikacji: 2023-04-24 14:13:59

Wersja: 9

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:34:54
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:36:33
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:40:22
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:41:37
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:47:45
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 14:03:18
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-04 09:28:40
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-04 09:30:21
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego