Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Drogi innych kategorii


BUDOWA/PRZEBUDOWA WŁĄCZEŃ DRÓG INNEJ KATEGORII

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej drogi niższej kategorii powinien zawierać:
1.    Projekt włączenia zawierający:
- opis techniczny,
- plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją włączenia,
- plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczonym sposobem odwodnienia    w obrębie włączenia, z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej i drogi niższej kategorii,
- przekrój podłużny i poprzeczny włączenia,
- szczegóły konstrukcyjne,
2.    Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3.    Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana przebudowa drogi – włączenie innej drogi (dla drogi wojewódzkiej i drogi objętej przebudową);
4.    Kopię upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi niższej kategorii.
5.    Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa po zaopiniowaniu projektu w PZDW  w Rzeszowie). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji  w Rzeszowie.