Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zjazdy


Lokalizacja zjazdów z drogi wojewódzkiej

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) określa dwa rodzaje zjazdów:
Zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym,
Zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia lub wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
a/ bez zezwolenia zarządcy drogi,
b/ o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty naliczonej jak za zajęcie pasa drogowego.


Wniosek w sprawie wydania opinii i zezwolenia na lokalizację zjazdu oraz zajęcia pasa drogowego w czasie budowy zjazdu należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38-200 Jasło ul. Niegłowicka 6a, tel. 13 443 51 20,

 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Koniaczów 34a, tel. 16 62 10 940,

 3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Polna 3b, tel. 17 22 52 666,

 4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie 37-600 Lubaczów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, tel. 16 63 29 800,

 5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a, tel. 17 58 37 561,

 6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. 15 84 29 289,

 7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie 38-520 Rymanów, ul. Dworska 23, tel. 13 43 55 130,

 8. Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustianowej Górnej 38-700 Ustrzyki Dolne, Ustianowa Górna 95, tel.13 46 13 339.

I. WYDANIE OPINII W SPRAWIE LOKALIZACJI / PRZEBUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO / PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji / przebudowy zjazdu indywidualnego / publicznego powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki;

 2. Informację o przeznaczeniu działki;

 3. Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną/istniejącą lokalizacją zjazdu.

II. WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO / PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego powinien zawierać:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

 2. Dokumentację techniczną:

  • a/ Kopię aktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla danego terenu w skali …………… z naniesioną lokalizacją projektowanego zjazdu oraz zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, przylegających do drogi wojewódzkiej.

  • b/ Widok z góry zjazdu z wymiarami: wszystkich elementów drogi, szerokość pasa drogowego, szerokość projektowanego zjazdu wraz z opisem technicznym.

  • c/ Wyliczoną powierzchnię zjazdu w pasie drogowym, wynikającą z wymiarów zjazdu w granicach pasa drogowego jak na załączniku graficznym.

  • d/ Przekroje w miejscu zjazdu: w osi rowu przydrożnego lub/i w osi zjazdu.

 3. Zatwierdzony projekt zmiany stałej organizacji ruchu.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu, przed rozpoczęciem prac budowlanych Strona postępowania zobowiązana jest zgłosić do Wojewody budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa po zaopiniowaniu projektu w PZDW w Rzeszowie. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

III. WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ / PRZEBUDOWĄ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO / PUBLICZNEGO

We wniosku należy określić cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia, załączając:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

 3. Opracować projekt zmiany stałej organizacji ruchu z dostosowaniem dla obowiązującej stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Projekt winien być opracowany i zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 784/.

 4. Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 784/, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, przy czym powinien on określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej /kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia/.

 6. Harmonogram robót w pasie drogowym umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie /ilość dni zajęcia pasa drogowego/, łącznie z przywróceniem stanu użyteczności budowli drogowych, w zależności od zakresu prowadzonych robót. W przypadku etapowania robót podać dla każdego etapu dane: długość i szerokość zajęcia, okres wykonywania.

 7. Kserokopię decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego / publicznego w pasie drogowym.