Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: O PZDW


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-12-08 11:16:03


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

PZDW działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576)

 • Ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)

 • Uchwały Nr 8/8/99 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia nazwy i nadania statutu jednostce organizacyjnej do zarządzania drogami wojewódzkimi

 • Statutu

 • Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przedmiot działań Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmuje:

 • pełnienie funkcji zarządu i inwestora

 • opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

 • zapewnienie ciągłości komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu

 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

 • utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów

 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających

 • koordynacja robót w pasie drogowym

 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych i budowę zjazdów

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych

 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

 • prowadzenie gospodarki gruntami w pasach drogowych

 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów i promów

 • wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenia osób lub mienia (art. 20 pkt. 14 ustawy o drogach publicznych)

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako wykonujący obowiązki zarządu oraz inwestora na sieci dróg wojewódzkich, swoje działania dostosowuje do rozmiarów środków finansowych desygnowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.