Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Adam Homa

Data modyfikacji: 2021-03-16 12:53:29


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WA/3/2021</p> <p>Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL:  8312e4bd-39b6-4167-b389-763bb923cc90</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2020 lub 2021

Termin wykonania zamówienia:

150 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Okres gwarancji i rękojmi na nowy samochód: waga kryterium 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 700 zł

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25.03.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 10:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Adam Homa - Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:
Jerzy Osak  -  Naczelnik Wydziału Administracji
Alicja Niedźwiecka      - pracownik Wydziału Administracji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

16-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

16-03-2021

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8312e4bd-39b6-4167-b389-763bb923cc90


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego