Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Dawid Jarząb

Data modyfikacji: 2021-03-09 11:55:06


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/9/2021 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL:</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. – 6 zadań

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Termin realizacji zamówienia: 40%

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 19.03.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Dawid Jarząb – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Ryszard  Kozak - Inspektor  Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

09-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

09-03-2021

Strona prowadzonego postępowania:

 

 

 

 

 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego