Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Magdalena Stanowska

Data modyfikacji: 2021-05-26 15:17:57


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/14/2021</p> <p>Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 4a8c6713-c75f-4e29-b0fe-a5e250d3d6ce</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2021 r. - Zadanie Nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne

Termin wykonania zamówienia:

do 30.11.2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium  40%

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 545,00 zł.

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 11.06.2021 r. do godz. 09:00.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 10:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Magdalena Stanowska – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

  • Maciej Wielgosz – Naczelnik Wydziału Mostów
  • Krzysztof Stokłosa – Pracownik Wydziału Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

26-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

26-05-2021

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a8c6713-c75f-4e29-b0fe-a5e250d3d6ce

 

 

 

 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego