Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Magdalena Stanowska

Data modyfikacji: 2021-05-27 13:58:41


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WRI/11/2021</p> <p>Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: faf7bc3e-8442-4f95-893b-fedfb4121dda</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+532 - 26+717 str. lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 26+565 strona lewa w m. Jurowce.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi  – waga kryterium 40

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 117,00 zł.

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.06.2021 r. do godz. 08:00.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 09:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
- Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
- Magdalena Stanowska – Sekretarz Komisji Przetargowej
Sprawy merytoryczne:
- Bogusław Gotkowski  - Naczelnik Wydziału  Realizacji Inwestycji
- Piotr Piekło -  Pracownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

27-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-05-2021

SWZ oraz  ogłoszenie o zamówieniu jest   dostępne  pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/faf7bc3e-8442-4f95-893b-fedfb4121dda


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego