Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-10-14 11:53:16


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/242/RDW VII/42/2021</p>

Nazwa zamówienia:

Nasadzenie drzew we wskazanym miejscu 35 szt. sadzonek drzew gatunek: lipa drobnolistna (wysokość sadzonki min. 2,5m, obwód na wysokości 130 cm : 7-10 cm), wraz z opalikowaniem stabilizującym (2 paliki do każdego drzewka ) w związku z „Nakazem na sadzeń” ( DW Nr 858 w m. Harasiuki i DW Nr 985 w m. Baranów Sandomierski) w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola.

Termin wykonania zamówienia:

19.11.2021

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 100%

Składanie ofert:

<p>Termin składania ofert: do dnia 22.10.2021 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola.</p> <p><u>Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:</u><br /> „Nasadzenie drzew we wskazanym miejscu 35 szt. sadzonek drzew gatunek: lipa drobnolistna (wysokość sadzonki min. 2,5m, obwód na wysokości 130 cm : 7-10 cm), wraz z opalikowaniem stabilizującym (2 paliki do każdego drzewka ) w związku z „Nakazem na sadzeń” (DW Nr 858 w m. Harasiuki i DW Nr 985 w m. Baranów Sandomierski) w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola.”<br />  <br /> Nie otwierać przed 22.10.2021 r. godz. 09:30<br /> Postępowanie prowadzi: Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, <br /> ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola"<br />  <br /> Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy RDW Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, w dniu 22.10.2021 r. o godz. 09:30</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawy merytoryczne: Zbigniew Wydra – Kierownik RDW Stalowa Wola, tel. (15) 842-92-89, fax (15) 842-14-34, e-mail: stalowa@pzdw.pl
Sprawę prowadzi: Bogusław Tofilski - RDW Stalowa Wola, tel. (15) 842-92-89, fax (15) 842-14-34, e-mail: boguslaw.tofilski@pzdw.pl

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-10-2021

Do składanych ofert należy dołączyć:
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail).
Odpowiedzi zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu.
Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godz. 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia.
Pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego