Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2018-06-05 14:33:43


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/95/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – Groble.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 07.09.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60 %

okres gwarancji i rękojmi za wady -  20 %

termin realizacji przedmiotu umowy - 20 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 3 319,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 21.06.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

05-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

05-06-2018

Ogłoszenie i SIWZ w załączeniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-05

2018-06-05


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo