Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Magdalena Stanowska

Data modyfikacji: 2021-07-07 14:36:49


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/6/2021</p> <p> </p>

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Termin wykonania zamówienia:

29.04.2023 r.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;

2. Kryterium jakościowe – okresu gwarancji i rękojmi   – waga kryterium 40 %

 

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 258 022,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 23.07.2021 r. do godz. 09:00.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 10:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Magdalena Stanowska – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Edyta Leniart-Bukała - Naczelnik Wydziału Funduszy Unijnych
Krzysztof Rożek - Pracownik Wydziału Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

07-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-06-2021

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57089125-8058-4760-b4d1-a60f5edecfef


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego