Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Wojciech Wróbel

Data modyfikacji: 2021-10-04 11:00:20


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Zamówienie o wartości:

Do 30 tyś Euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa konserw mięsnych Gulasz Angielski w ilości 5267 sztuk dla potrzeb pracowników jednostek terenowych PZDW jako posiłki regeneracyjne na sezon zimowy 2020/2021

Termin wykonania zamówienia:

do 02.11.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty – cena 100 %.

Składanie ofert:

<p>Termin składania ofert: do dnia 08.10.2021r. do godziny 9:00 w pokoju nr 1.</p>

Otwarcie ofert:

<p>08.10.2021r. godzina 9:30 w pokoju nr 8.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Wojciech Wróbel

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

04-10-2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO z dnia 04.10.2021r.

1. Kryteria oceny oferty – cena 100 %.
2. Termin wykonania zamówienia: do 02.11.2021
3. Termin składania ofert: do dnia 08.10.2021r. do godziny 09:00 w pokoju nr 1.
4. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

"Dostawa konserw mięsnych Gulasz Angielski w ilości 5267 sztuk dla potrzeb pracowników jednostek terenowych PZDW jako posiłki regeneracyjne na sezon zimowy 2020/2021"

  Nie otwierać przed: 08.10.2021r., godz. 9:30
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

5. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 8 w dniu 08.10.2021r.,  o godz. 9:30


Do składanych ofert należy dołączyć:


a) Formularz Oferty

b) Formularz Cenowy
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

d) zaakceptowany wzór umowy 

e) załączniki do SOPZ

Sprawy merytoryczne: Jerzy Osak tel.  (17) 860-94-83
Sprawę prowadzi:       Wróbel Wojciech  tel. (17)  860-94-83

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia (formulrz cenowy, formularz oferty, wzór umowy, załączniki do SOPZ) - plik .zip do pobrania poniżej ogłoszenia.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail). Odpowiedzi  zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godziny 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia. 
Pytania które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-10-04


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego