Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-03-30 15:39:12


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD18/2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2021 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Termin wykonania zamówienia:

15.12.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
  2. Kryterium jakościowe - funkcjonalnosć (skrócenie czasu przesłania w formie elektronicznej do zamawiającego wyników badań objętych zleceniem – licząc od terminu pobrania próbki) – waga kryterium 40 %.

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1200,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 12.04.2021 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021 r. o godzinie 10:30.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

30-03-2021

ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ jest dostepne na  stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e3cf61a-fe9e-49b0-b111-4944b9b051e0


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego