Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2018-10-02 15:01:46


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/WFU/21/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej wartości 5.548.000, euro

Nazwa zamówienia:

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót do dnia 20.05.2020 r. -termin rzeczowej realizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 20.06.2020 r. – finansowe zakończenie realizacji projektu.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 134.000,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 12.10.2018r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.10.2018r. o godz. 10:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Edyta Leniart-Bukała – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

14-09-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-09-2018

Ogłoszenie wraz z SIWZ znajdują się w załączeniu

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ oraz przedłuża termin składnia ofert, szczegółowy zakres modyfikacji został załączony poniżej. 


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo