Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 4

Zmodyfikował: Dawid Jarząb

Data modyfikacji: 2021-03-10 12:59:23


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/9/2021 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL:</p> <p>e95b26be-378f-4ea7-959a-91f536c8c360</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. – 6 zadań

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Termin realizacji zamówienia: waga kryterium 40%

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 19.03.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 10:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Dawid Jarząb – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

Ryszard  Kozak - Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

10-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

10-03-2021

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e95b26be-378f-4ea7-959a-91f536c8c360

 

 

 

 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego