Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 4

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2021-03-17 13:51:52


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/1/2021</p> <p>Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: b5d3e108-f794-43af-8483-fdeae6ad7fc9</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Zadanie pn.: „Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemyśla z Bieszczadami - odcinek Przemyśl – Arłamów” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termin wykonania zamówienia:

A. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych w pozycji 1 Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 5 miesięcy od dnia podpisania umowy B. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych w pozycji 2 Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 40%

cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej – 40% ,

Podział ceny ofertowej netto – 10%

Doświadczenie projektanta – branża drogowa – 30%

Doświadczenie projektanta – branża mostowa – 15%

Okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 %

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8 100,00 zł

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia</p> <p>29.03.2021 r. do godz. 10:00.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03. 2021 r. o godzinie 11:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Joanna Michenko - Pitera – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Jakub Frankowski  - Naczelnik Wydziału Dokumentacji Technicznej

Gabriela Mandela  - pracownik Wydziału Dokumentacji Technicznej

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

17-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

17-03-2021

 

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5d3e108-f794-43af-8483-fdeae6ad7fc9

 

 

 

 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego