Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 6

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2018-05-30 15:04:04


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/13/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”

Termin wykonania zamówienia:

1. Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2020r. 2. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2020r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 314 000,00 zł.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 04.06.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Oganizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Joanna Peszko, Monika Cyganik Pisaniak – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

20-04-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

20-04-2018

Opublikowane ogłoszenie, SIWZ  i  PFU w załączeniu


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo