Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 7

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2018-04-27 14:48:46


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/11/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5.548.000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2019r. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2019r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 400 000,00 zł.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 09.05.2018r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.05.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Edyta Leniart-Bukała – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

31-03-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-04-2018

Ogłoszenie oraz SIWZ w załączeniu


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo