Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 22-04-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WA/8/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. cena (C) – 60 pkt
  2. okres gwarancji i rękojmi za wady (GW) – 30 pkt
  3. czas dostawy (CD) – 10 pkt

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4500,00

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia

22.04.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04. 2021 r. o godzinie 09:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Jezrzy Osak - Naczelnik Wydziału Administracji

Wojciech Wróbel - pracownik Wydziału Administracji

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

13-04-2021

Treść ogłoszenia:

treśc ogloszenia oraz SWZ jest dostępna pod adresem  strony:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a06fe9f-f17b-4ba4-a024-eabebea15320

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-13 14:48:33

Data modyfikacji: 2021-04-13 15:15:06

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-13 14:48:34
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-13 14:50:04
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-13 14:51:34
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-13 15:13:59
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego