Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 31-03-2021 09:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/8/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań

Termin wykonania zamówienia:

31.12.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

czas reakcji - 20%

okres gwarancji i rękojmi - dla  remontów awaryjnych - 20%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach i określa kwotę wadium dla każdej z części. Wadium dla części 1 – zadanie 1 w wysokości 800,00 zł Wadium dla części 2 – zadanie 2 w wysokości 700,00 zł Wadium dla części 3 – zadanie 3 w wysokości 700,00 zł Wadium dla części 4 – zadanie 4 w wysokości 700,00 zł Wadium dla części 5 – zadanie 5 w wysokości 800,00 zł Wadium dla części 6 – zadanie 6 w wysokości 800,00 zł Wadium dla części 7 – zadanie 7 w wysokości 700,00 zł Wadium dla części 8 – zadanie 8 w wysokości 700,00 zł Termin związania ofertą Termin związania ofertą: 28.04.2021 r.

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 31.03.2021 r. do godz. 09:30. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

 

sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

16-03-2021

Treść ogłoszenia:

strona  prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d8cd47b-dae7-43c5-8517-483d7be1a393


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-16 15:03:15

Data modyfikacji: 2021-03-16 15:03:56

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-03-16 15:03:16
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-03-16 15:03:41
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-03-16 15:03:55
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego