Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-06-2021 12:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/18/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 – 25+837 str. prawa w m. Wrzawy.”

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60%

okres gwarancji i  rękojmi  za  wady  - 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1700,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 21.06.2021 r. do godz. 12:30. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 13:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak – Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Bogusław Gotkowski - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

– Beata Kruba - Szczasny - pracownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

02-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

02-06-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu  oraz  SWZ  jest  dostepne  pod  adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d05698c1-9907-4b0f-a196-598d4b118ff7


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-02 12:20:50

Data modyfikacji: 2021-06-07 09:53:05

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-06-02 12:20:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-06-02 12:37:15
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego