Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 18-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/WRI/10/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew

Termin wykonania zamówienia:

3 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 40 %.

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2800,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.06.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 09:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Adam Homa – Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Bogusław Gotkowski - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

– Teresa Litak - pracownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

01-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

01-06-2021

Treść ogłoszenia:

ogloszenie  o zamówieniu  jest   dostepne  pod  adresem prowadzonego  postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4b5f150-cfbe-482d-822f-f749e9a989ef


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-01 15:28:27

Data modyfikacji: 2021-06-01 15:28:46

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-06-01 15:28:28
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego