Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 16-06-2021 10:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD45/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 35 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Do 55 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

okres gwarancji i rękojmi  za  wady - 20%

termin realizacji - 20%

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 16.06.2021 r. do godz. 10:30.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

31-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

31-05-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest  dostepne pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b986b55c-d243-43d5-a8ca-2a7446437f12


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-31 13:50:38

Data modyfikacji: 2021-05-31 14:44:48

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 13:50:39
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 13:52:44
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 13:56:02
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego