Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 31-03-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/17/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2024r. W tym: W roku 2021 do dnia 20.12.2021r. W roku 2022 do dnia 20.12.2022r. W roku 2023 do dnia 20.12.2023r. W roku 2024 do dnia 20.12.2024r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

okres  gwarancji i rękojmi   za  wady - 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1700,00

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 31.03.2021 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Adam Homa - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

22-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

22-03-2021

Treść ogłoszenia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd88dfa-0ada-47af-9ad6-1b372b169889


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-22 09:45:25

Data modyfikacji: 2021-03-22 12:20:26

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-22 09:45:26
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego