Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 19-03-2021 11:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/4/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 98a78a3a-eba4-469f-aace-d83ccac8dcea

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

minimalny czas zatrudnienia w ciągu zmiany roboczej - 20%

czas podstawienia sprzętu w sytuacjach awaryjnych - 20%

 

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 19.03.2021 r. do godz. 11:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 12:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Joanna Michenko - Pitera – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

Ryszard  Kozak - Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

09-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

09-03-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98a78a3a-eba4-469f-aace-d83ccac8dcea

 

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-09 07:57:56

Data modyfikacji: 2021-03-10 13:05:53

Wersja: 14 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 07:57:58
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 07:59:54
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 08:00:14
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 10:08:20
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 11:06:57
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 11:08:19
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 11:14:41
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 11:17:50
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 11:18:21
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 12:19:38
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 12:53:05
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 13:02:25
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-09 14:37:21
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego