Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 10-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/46/2021

Identyfikator postępowania: cf51f249-24ea-483e-8145-d457367a7ea1

 

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Makowisko - Ryszkowa Wola

Termin wykonania zamówienia:

Do 55 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena – waga kryterium 60 %

2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20 %

3. Czas realizacji zadania   – waga kryterium 20 %

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 439,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.06.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Magdalena Stanowska – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Piotr Więcek – Naczelnik Wydziału Dróg
Ryszard Kozak – Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

25-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

25-05-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cf51f249-24ea-483e-8145-d457367a7ea1


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-25 15:41:48

Data modyfikacji: 2021-05-25 15:41:48

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego