Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 11-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/47/2021

Identyfikator postępowania: 3cd6f08b-a5ab-418e-a2d3-b29fc30ee3d4

 

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Rudka - Wylewa .

Termin wykonania zamówienia:

Do 55 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena – waga kryterium 60 %

2. Kryterium jakościowe – długość okresu gwarancji i rękojmi  za wady – waga kryterium 20 %

3. Czas realizacji zadania   – waga kryterium 20 %

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 470,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 11.06.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Barbara Maziarz – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Piotr Więcek – Naczelnik Wydziału Dróg
Ryszard Kozak – Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

26-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

26-05-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cd6f08b-a5ab-418e-a2d3-b29fc30ee3d4


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-26 13:56:28

Data modyfikacji: 2021-05-26 13:58:22

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2021-05-26 13:56:29
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego