Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 18-03-2021 11:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/5/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: c7c09850-6975-417f-a255-3633fb54efb0

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – rok 2021

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

 Kryterium jakościowe – czas dostawy – waga 40 % 

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.03.2021 r. do godz. 11:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2021 r. o godzinie 12:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Magdalena Stanowska - Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek  - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak  - Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

10-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

10-03-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7c09850-6975-417f-a255-3633fb54efb0

 

 

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-10 14:23:50

Data modyfikacji: 2021-03-10 14:41:03

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-10 14:23:51
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-10 14:24:49
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-10 14:26:09
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-10 14:35:28
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-10 14:40:52
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego