Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 16-06-2021 08:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/53/2021

 

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Łańcut- Żurawica w km 58+400 - 58+800 w miejscowości Chorzów

Termin wykonania zamówienia:

Do 55 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena – waga kryterium 60 %

2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 20 %

3. Termin realizacji zadania   – waga kryterium 20 %

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 200,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 16.06.2021 r. do godz.08:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 08:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Dawid Jarząb  – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Piotr Więcek – Naczelnik Wydziału Dróg
Ryszard Kozak – Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-05-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b14ac865-ec02-4ad0-a307-4384ce2ec3c2


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-27 09:48:55

Data modyfikacji: 2021-05-27 09:48:55

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego