Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 12-07-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/72/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 75fcc5a5-81c2-4c3e-8173-b888ad55d19d

Zamówienie o wartości:

poniżej 535 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna .

Termin wykonania zamówienia:

do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady:20%

Czas realizacji zadania : 20%

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 570,00 zł

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 12.07.2021 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Barbara Maziarz – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

Rszard Kozak - Pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

24-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

24-06-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75fcc5a5-81c2-4c3e-8173-b888ad55d19d

 

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-24 09:19:25

Data modyfikacji: 2021-06-24 09:19:43

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2021-06-24 09:19:25
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego