Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 29-03-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/1/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: b5d3e108-f794-43af-8483-fdeae6ad7fc9

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Zadanie pn.: „Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemyśla z Bieszczadami - odcinek Przemyśl – Arłamów” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termin wykonania zamówienia:

A. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych w pozycji 1 Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 5 miesięcy od dnia podpisania umowy B. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych w pozycji 2 Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 40%

cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej – 40% ,

Podział ceny ofertowej netto – 10%

Doświadczenie projektanta – branża drogowa – 30%

Doświadczenie projektanta – branża mostowa – 15%

Okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 %

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8 100,00 zł

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia

29.03.2021 r. do godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03. 2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Joanna Michenko - Pitera – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Jakub Frankowski  - Naczelnik Wydziału Dokumentacji Technicznej

Gabriela Mandela  - pracownik Wydziału Dokumentacji Technicznej

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

17-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

17-03-2021

Treść ogłoszenia:

 

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5d3e108-f794-43af-8483-fdeae6ad7fc9

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-16 14:00:35

Data modyfikacji: 2021-03-17 13:55:51

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-16 14:00:36
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-17 11:09:26
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-17 11:10:14
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-03-17 13:51:52
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego