Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 10-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/13/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do zud na bazie RDW Łańcut w Leżajsku (dz. Nr 954/10)

Termin wykonania zamówienia:

180 dni

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Doświadczenie – waga kryterium  40%

 

Wadium:

NIE DOTYCZY

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.06.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godzinie 09:30

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Dawid Jarząb – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

  • Maciej Wielgosz – Naczelnik Wydziału Mostów
  • Urszula Świder – Pracownik Wydziału Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-05-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00d5f0b3-0d4e-40a3-9c58-7210b974411c

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-27 07:51:35

Data modyfikacji: 2021-05-27 07:51:35

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego