Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 14-07-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/20/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 8697384f-55d4-4b26-8357-d0fb3ba26db9 

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a wraz z przyłączami wody i kanalizacji - 2 zadania: III postępowanie.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 120 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 60%

Okres gwarancji i rękojmi    - 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 580,00 zł

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia

14.07.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07. 2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Barbara Maziarz – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Maciej Wielgosz - Naczelnik Wydziału Mostów

Urszula Świder - pracownik Wydziału Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

29-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-06-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8697384f-55d4-4b26-8357-d0fb3ba26db9  

 

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-29 12:31:15

Data modyfikacji: 2021-06-29 12:31:33

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2021-06-29 12:31:16
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego