Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 26-03-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/1/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 4c53286f-f4b7-435e-ab25-bfb367c938ef

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Barycz

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium  40%

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 89 000,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 26.03.2021 r. do godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Adam Homa – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Bogusław Gotkowski - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Eugeniusz Rydzik- Inspektor  Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

08-03-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-03-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c53286f-f4b7-435e-ab25-bfb367c938ef

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-04 11:36:11

Data modyfikacji: 2021-03-19 13:32:26

Wersja: 15 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-04 11:36:13
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-04 11:43:34
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-04 11:44:39
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-04 12:19:01
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-04 13:19:02
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-05 13:11:47
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-08 13:39:11
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-08 13:49:05
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-09 11:13:49
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-09 11:14:26
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-09 12:59:46
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-09 13:00:17
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-03-09 13:08:52
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-03-09 13:19:42
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego