Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 14-06-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/12/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 60fc018d-3889-4a28-8207-d7b917b3c48b

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+115 - 4+283 str. lewa w m. Turze Pole.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60 %
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi  – waga kryterium 40 %

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,00 zł.

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.06.2021 r. do godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
- Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
- Paweł Gierucki – Sekretarz Komisji Przetargowej
Sprawy merytoryczne:
- Bogusław Gotkowski  - Naczelnik Wydziału  Realizacji Inwestycji
- Beata Kruba-Szczasny -  Pracownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-05-2021

Treść ogłoszenia:

SWZ oraz  ogłoszenie o zamówieniu jest   dostępne  pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60fc018d-3889-4a28-8207-d7b917b3c48b


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-27 14:10:33

Data modyfikacji: 2021-05-27 14:10:33

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego