Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 18-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/20/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie i rozbudową przepustu w km 35+700” z podziałem na 2 zadania.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. Zadanie Nr 1 – do 21.09.2018r. Zadanie Nr 2 – do 21.09.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto -  60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady -  40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: ZADANIE Nr 1 - 1450,00 PLN. ZADANIE Nr 2 - 870,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 18.06.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

01-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

01-06-2018

Ogłoszenie i SIWZ w załączeniu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-01 11:26:42

Data modyfikacji: 2018-06-05 11:26:33

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-01 11:26:42
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-01 11:32:20
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-01 11:46:58
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo