Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 20-06-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/23/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 176+545 – 176+710 str. prawa w miejscowości Jawornik Polski.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 14.09.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady -  40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1 800,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 20.06.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

05-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

05-06-2018

Ogłoszenie i SIWZ w załączeniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-05

2018-06-05


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-05 13:06:05

Data modyfikacji: 2018-06-05 13:08:22

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-05 13:06:05
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo