Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 17-07-2018 10:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony nr 2

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/32/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 Wielopole Skrzyńskie i rozbudową przepustu w km 35+700” z podziałem na 2 zadania – II przetarg. Zadanie Nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie. Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. Zadanie Nr 1 – do 15.11.2018r. Zadanie Nr 2 – do 15.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: ZADANIE Nr 1 - 1450,00 PLN. ZADANIE Nr 2 - 870,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 17.07.2018r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2018r. o godz. 10:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

26-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

26-06-2018

Ogłoszenie i SIWZ w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-26 12:13:17

Data modyfikacji: 2018-07-10 12:06:48

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-26 12:13:18
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-26 12:14:50
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-07-10 11:58:03
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-07-10 12:05:24
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo