Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 17-07-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/113/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 2-4 mm w roku 2018 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 2 zadania

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy: od daty podpisania umowy do dnia 21-12-2018r

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

doświadczenie wykonawcy - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert: Zadanie nr 1 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 2 – 200,00 PLN;

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 17.07.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 17.07.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Bartosz Szyndak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Piotr Więcek, Ryszard Kozak – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

03-07-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-07-2018

ogloszenie  o zamówieniu w  załączeniu 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-07-03

2018-07-03


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-03 12:33:33

Data modyfikacji: 2018-07-03 12:33:33

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo