Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 15-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/21/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5.548.000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Mielec polegająca na budowie chodnika w km 8+912 – 9+051 strona prawa w m. Rzędzianowice

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 14.09.2018 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1700,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1, do dnia 15.06.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

30-05-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

30-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-30 12:39:12

Data modyfikacji: 2018-05-30 13:10:57

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-05-30 12:39:12
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo