Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 04-04-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/2/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 213+500 - 213+736 str. lewa w miejscowości Jabłonka

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 13.07.2018 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2 358,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 04.04.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

19-03-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

19-03-2018

Ogloszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-03-19

2018-03-19


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-19 14:50:56

Data modyfikacji: 2018-03-19 14:51:53

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-03-19 14:50:57
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo